Zonnepanelen zonnestroominstallatie van Solease

New Yorkse investeerder steekt kapitaal in Utrechts zonnepaneelverhuurbedrijf 

4/12/2018 – Een investeringsfonds beheerd door de New Yorkse beleggingsbeheerder Arosa Capital Management (“Arosa”) investeert € 3 miljoen in zonnepaneelverhuurder Solease. Het kapitaal is voor verdere opschaling van het bedrijf. Een paar weken geleden haalde Solease ook al € 2 miljoen op via crowdfunding voor de financiering van zonnestroomsystemen. Tot nu toe hebben investeerders, regionale energiefondsen, en crowdfunders € 17 miljoen geinvesteerd in Solease. 

Met de investering van Arosa kan het Utrechtse bedrijf haar team en operationele capaciteit verder uitbouwen om te voldoen aan de snelgroeiende vraag van Nederlandse woningbezitters en bedrijven naar huurpanelen. Zo krijgen diegenen, die niet kunnen of willen investeren in zonne-energie, de mogelijkheid om deel te nemen aan de energietransitie. Roderick van Wisselingh, mede-oprichter en CFO van Solease, zegt: “We zijn verheugd met de investering van Arosa, die haar eerste directe investering doet in een niet-beursgenoteerd bedrijf in Europa.”

Nu 3 miljoen, straks 1 miljard
“Arosa brengt een ruime ervaring in het financieren van energiebedrijven in Amerika met zich mee.”, vervolgt van Wisselingh. “Deze kennis en ervaring is zeer waardevol. Solease heeft namelijk als doel de komende 5 jaar 150.000 klanten van zonnepanelen te voorzien en zodoende € 1 miljard te investeren in de Nederlandse energietransitie. Hiervoor hebben we ook de banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere grote langetermijnbeleggers nodig. We moeten groot denken, snel handelen en goed samenwerken. Daarnaast zien we ook goede mogelijkheden ons aanbod uit te breiden met andere duurzame oplossingen, zoals een warmtepomp en een thuisbatterij, en om met onze partners naar het buitenland te gaan.”

Till Bechtolsheimer, CEO van Arosa, zegt: “We hebben ervaring met beleggen in residentiële zonne-energie leveranciers in Amerika en zien onze investering in Solease als een natuurlijk verlengstuk van onze overtuiging dat het huren van zonnepanelen aantrekkelijk is voor woningeigenaren. Bijzonder enthousiast zijn we over de samenwerking met een sterk managementteam en hebben er alle vertrouwen in dat Solease kan bijdragen aan een snelgroeiende markt in Nederland.”

Uitbreiding naar zakelijke markt
Naast particulieren willen ook bedrijven verduurzamen of worden door de politiek gedwongen stappen te maken. Solease speelt op deze groeiende behoefte in door sinds kort ook bedrijfsdaken te voorzien van zonnepanelen middels haar totale ontzorgconcept. “Door de investering, het gedoe en het risico van onze klanten over te nemen, spelen die tijd en geld vrij voor andere -duurzame- investeringen.”, zegt van Wisselingh.

OVER AROSA CAPITAL MANAGEMENT

Arosa Capital Management LP is een alternatieve beleggingsinvesteerder die zich richt op investeringen in energie en aanverwante sectoren. Zie ook www.arosacapital.com.

OVER SOLEASE

Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren en bedrijven middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde CO2 besparing voor een klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen. Zie ook: www.solease.nl.

 

– – – – ENGLISH – – – –

NY-based investor provides capital to Dutch solar lease provider

4/12/2018 – An investment fund managed by NY-based investment manager Arosa Capital Management (“Arosa”) invests € 3 million in solar lease provider Solease. The capital will be used for scaling up the company. A few weeks ago, Solease also raised € 2 million through crowdfunding for the financing of solar systems. So far, investors, regional energy funds and crowdfunders have invested € 17 million in Solease.

With the Arosa investment, Solease can further expand its team and operational capacity to meet the rapidly growing demand from Dutch home owners and companies for lease panels. In this way, those who are unable or unwilling to invest in solar energy get the opportunity to participate in the energy transition. Roderick van Wisselingh, co-founder and CFO at Solease says: “we are delighted with the investment of Arosa, which makes its first direct investment in a private company in Europe.”

Now 3 million, soon 1 billion
Arosa brings a wealth of experience in financing energy companies in America.”, continues van Wisselingh. “This knowledge and experience from America is very valuable. This is because Solease aims to provide 150,000 customers with solar panels in the next 5 years and thus invest € 1 billion in the Dutch energy transition. For this we also need banks, pension funds, insurers and other large long-term investors. We need to think big, act quickly and work well together. In addition, we also see good opportunities to expand our offer with other sustainable solutions, such as a heat pump and a home battery, and to go abroad with our partners.”

Till Bechtolsheimer, CEO at Arosa, says: “We have experience investing in residential solar providers in the US and see our investment in Solease as a natural extension of our thesis that leasing solar panels is attractive for homeowners. We are particularly excited about partnering with a high caliber management team and are confident that Solease can contribute to a fast-growing market in the Netherlands.”

Expansion to B2B market
In addition to private individuals, companies also want to become more sustainable or are forced by politicians to take steps. Solease is responding to this growing need by also supplying business roofs with solar panels through its full-service concept. “By taking over the investment, the hassle and the risk of our customers, they free up time and money for other -sustainable- investments.”, van Wisselingh says.

ABOUT SOLEASE

Solease leases solar panels to private homeowners and companies through a full-service concept. The Solease model works with a fixed monthly fee which includes the purchase and installation of the solar system as well as the cost of financing, insurance and repair. Without investment and hassle, customers can immediately produce guaranteed renewable energy with their own roof for a price that is usually lower than the current cost of electricity. The average CO2 savings for a customer are 2 tons per year which is equivalent to 20,000 kilometers driven by car or the annual intake of 100 trees. See also: www.solease.nl.

ABOUT AROSA CAPITAL MANAGEMENT 

Arosa Capital Management LP is an alternative investment manager focusing on investments in energy and related sectors.

 

 – – – – – – –

Gepubliceerd op: